پوستر

امروزه پوستر کارکردی فراتر از "رسانه" پیدا کرده و با هویت هنر آن هم با مخاطبان خاص و در بستر محدود تعریف شده است . نه اینکه پوستر دیگر "رسانه" نیست ، هست !  اما فقط رسانه نیست و صرفا یک تعریف ندارد ، بلکه تعریف‌ های متنوع ، متفاوت و بعضا متضاد هم پیدا کرده است . تصویرسازی در طول تاریخ چیزی جز روایت گری تصویری یا داستان پردازی تصویری نبوده است . تصویرگری مفاهیمی که واژه هایی برای آنها وجود نداشته ، و اگر داشته ، رسایی کافی نداشته است حتّی به یاری واژه های متعدد توصیفی و قیدی .