مشاوره و خلق کانسپت

مشاوره و خلق کانسپت

جوهره ی اصلی برند شما تعیین می کند درچه راه و خط مشی قدم بردارید . درقدم اول جوهره ی اصلی برند و جایگاه آن را درذهن تصویر میکنید و با مشاوره راه رسیدن به شاکله ی اصلی را پیدا خواهید کرد . اینکه بهترین باشیم ، متفاوت باشیم ، اولین باشیم یا حتی تنهاترین باشیم ... مساله خلق کانسپت است !