لوگو

مبناي شناسايي هر موضوعي " نام " و " نشان " است . نشانه تبلور هويت ، اعتبار اجتماعي و همچنين وجه تمايز هر موضوعي از ديگران است . موفقيت در طراحي لوگو ، حاصل شناخت كامل موضوع و تجسم دقيق مفهوم آنست . طراح بعنوان يك محقق ، مي‌ بايستي موضوع را شناخته و تحليل كند . در حكم يك مشاور ، راه‌ حلهاي منطقي و اجرايي را پيشنهاد كند و در نقش يك هنرمند خلاق با ايده‌هاي نوين و با بهره‌ گيري از امكانات موجود هر موضوع ، در جهت تسهيل ارتباط بصري آن با جامعه ارائه طرح نمايد .