ست اوراق اداری

ست اوراق اداری

يكي از نشانه‌هاي بارز هويت سازماني عوامل بصري بكار گرفته شده توسط آن سازمان در ايجاد ارتباط با مشتريان و مخاطبان خود مي‌باشد . از اين رو ما همواره به مشتريان خود توصيه مي‌نماييم كه از بسته‌ هاي تبليغاتي به جاي طرح‌ هاي منفرد گرافيكي استفاده نمايند . در بسته‌هاي تبليغاتي تمامي نيازهاي اصلي ارتباط بصري به صورت يك مجموعه واحد شامل آرم ، لوگو ، سربرگ ، كارت ويزيت ، پاكت در ابعاد مختلف و ... ديده شده است . طراحي هدفمند و يكنواخت در بسته‌ هاي تبليغاتي نظم و هدفمندي مشهودي را به مشتريان و مخاطبان سازمان منتقل خواهد نمود .