دفاتر اداری

دفاتر اداری

در بحث معماری داخلی ، دفاتر اداری جایگاه ویژه ای دارند ، اینکه ما بتوانیم از کمترین فضا بیشترین استفاده کاربردی را داشته باشیم . مساله نورپردازی محیط کار و فضاسازی مطابق با حرفه ی ما مساله اصلی است .