بسته هویت بصری برند

بسته هویت بصری برند

مجموعه عواملی بر طبق اصول برندیگ وجود دارد که در ذهن مشتری ، برند را تداعی میکنند و تصویر ذهنی مشتری با دیدن این عوامل به سمت برند می رود ، مانند رنگهای به کار رفته در طراحی لوگو و هر آنچه باعث می شود با دیدن آن مشخصه برند تداعی شود .