بریفینگ و استراتژی برند

بریفینگ و استراتژی برند

باید به جوهره ی اصلی برندمان هویت ببخشیم تا برند بر پایه ی این هسته ی اصلی شکل گیرد . برای شکل گیری برند باید راه و روش را تعیین کرد و استراژی را برای ورود به بازار هدف اتخاذ نمود .