مهدی فهار

مهدی فهار

( مدیر عامل
فارغ التحصیل دانشگاه هنـر اصفهـان )

هویت برند

کلید واژه هایی که ما در دفتر توسعه برند فهار بر آن تمرکز نموده ایم:

·  هویت برند خود را همین امروز خلق کنید، نامریی بودن خوب نیست ، حتی برای شما.

·  بدون  مخاطب شناسی صحیح برند شما بی ارزش خواهد بود.

·  ایده هایتان را روشن کنید و اجازه دهید اوج بگیرند .

·  با اعتماد به نفس سراغ چالشها بروید.

· اکنون زمان انجام کارها به روشی متفاوت است.

هویت برندتان را منحصر بفرد کنید.