مرضیه فهار

مرضیه فهار

( کارشناس فروش
فارغ التحصیل دانشگاه بوعلی همدان )

مارکتینگ

تجربه کار فروش و مارکتینگ به من آموخت:

· برند خود را پر جنب و جوش کنید، اجازه دهید در ازدحام برندهای دیگر ایستاده باشد.

· کار گروهی وظایف را تقسیم و موفقیت ها را ضرب می کند .

اگر بتوانید رویا پردازی کنید ، می توانید به هدف دست پیدا کنید.